Algemene voorwaarden

Artikel 1.              Definities 

1.1.     De besloten vennootschap WAP3, handelend onder de namen Retourspecialist en Retourplaza, statutair gevestigd te Ede met postbus 456, 6710 BL en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63515954.

1.2.     Koper: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.3.     Overeenkomst: de (koop-)overeenkomst op afstand als bedoeld in Burgerlijk Wetboek 6, titel 5, afdeling 2B, die wordt gesloten via de website van Retourplaza.

1.4.     Goederen: de goederen die door Retourplaza via haar website te koop worden aangeboden.

 

Artikel 2.              Aanbiedingen en Overeenkomst

2.1.     Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2.     Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Retourplaza onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Retourplaza is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst ontbinden.

2.3.     Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft Retourplaza passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Retourplaza voor een veilige webomgeving.

 

Artikel 3.              Toestand Goederen 

3.1.     Koper koopt de Goederen voetstoots en in de toestand waarin het goed zich op dat moment bevindt met alle daaraan verbonden feitelijke gebreken.

3.2.     Koper is ervan op de hoogte dat:

-      de Goederen retourgoederen, en dus tweedehands, of in ieder geval meerderhands, zijn;

-      Retourplaza de Goederen, nadat deze zijn geretourneerd, heeft overgenomen van een partij aan wie de Goederen zijn geretourneerd;

-      de Goederen om allerlei redenen kunnen zijn geretourneerd, waaronder begrepen het beschadigd zijn van de Goederen of het niet dan wel niet deugdelijk functioneren van de Goederen;

-      Retourplaza geen enkele wetenschap heeft van de reden waarom de Goederen zijn geretourneerd, de eigenschappen van de Goederen niet kent en derhalve niet weet of de Goederen functioneren;

3.3.     Vanwege hetgeen hiervoor onder sub 3.1 is bepaald aanvaardt Koper dat het goed gebreken kan hebben die aan normaal gebruik van het goed in de weg staan en dat Retourplaza in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk is voor gebreken ten aanzien van de Goederen.
 

Artikel 4.              Recht tot ontbinding (ex artikel 6:230o BW) / Fabrieksgarantie

4.1.     Koper heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag waarop Koper of een door Koper aangewezen derde de zaak heeft ontvangen.

4.2.     Tijdens voormelde periode van 14 dagen zal Koper zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Koper zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ontbinding gebruik maakt, zal Koper de Goederen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Retourplaza retourneren, conform de door Retourplaza verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3.     Teruggave of terugzending dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring. Koper kan hierbij gebruik maken van het Retourplaza stappenplan of het herroepingsformulier.

4.4.     Voor zover op de Goederen nog fabrieksgarantie van toepassing is dient Koper eventuele aanspraken uit hoofde van de fabrieksgarantie rechtstreeks met de fabrikant af te wikkelen en staat Retourplaza op geen enkele wijze in voor nakoming door de fabrikant van verplichtingen uit hoofde van de fabrieksgarantie. De fabrikant behoeft Retourplaza niet als officiële dealer te erkennen en als fabrieksgarantie is verstrekt dient fabrikant deze uiteraard na te komen, een en ander afhankelijk van de formulering van de betreffende garantie.

 

Artikel 5.              Kosten ingeval van het inroepen van het recht tot ontbinding

Indien Koper gebruikmaakt van zijn recht tot ontbinding zoals hiervoor in Artikel 4 omschreven, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Elk artikel wordt bij terugkomst door Retourplaza op dezelfde manier gecontroleerd als voordat het werd aangeboden, inclusief het maken van foto's. 
Dat betekent dat een eventuele aangegeven schade ten tijde van aanschaf op het geleverde artikel niet als extra schade wordt beschouwd en Koper het volledige bedrag van het artikel terug krijgt.

Is er na retourzending door toedoen van Koper toch een andere nieuwe schade opgetreden, bijvoorbeeld een extra "kleine deuk aan de voorkant"? Dan ontvangt Koper 75% van het aankoopbedrag terug, minus de eventuele afhaalkosten. 

Indien Koper een zelf verkeerd besteld artikel wenst te retourneren of te annuleren nadat de bestelling en betaling is voldaan worden eventueel gemaakte verzendkosten in rekening gebracht. 
 

Artikel 6.              Uitsluiting recht tot ontbinding

Koper heeft het hiervoor onder Artikel 4 genoemde recht tot ontbinding niet ingeval van:

-      een Overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

-      een Overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:

 1. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
 2. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
   

-      een Overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;

-      een Overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:

 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de Overeenkomst is nagekomen;
   

-      een Overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;

-      In geval van koop betreffende:

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 5. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 6. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een Overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
   

-      de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
  

Artikel 7.              Betaling

7.1.     Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient het door Koper verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de termijn van het recht tot ontbinding zoals hiervoor genoemd onder Artikel 4, of bij het ontbreken van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

7.2.     Koper is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Retourplaza te melden.

7.3.     Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Koper incassokosten verschuldigd conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in artikel 6:96 BW met een minimum bedrag van € 40,-- en een maximum van   € 6.775,--. Koper is deze vergoeding eerst verschuldigd nadat zij vruchteloos door Retourplaza is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, na welke termijn naast voormelde buitengerechtelijke incassokosten tevens de wettelijke rente verschuldigd is.

  

Artikel 8.         Prijs

8.1.      Retourplaza heeft als doel om de artikelen aan te bieden met korting op basis van de vaste laagste internetprijs. De prijzen bij Retourplaza worden regelmatig vastgesteld op basis van de actuele vaste laagste internetprijzen van webwinkels in Nederland die ten tijde van aanschaf bekend was bij Retourplaza voor hetzelfde artikel.

8.2.      Koper kan na aanschaf van een artikel bij Retourplaza geen beroep doen op een door Koper lager gevonden prijs. Dit in verband met de constante wijzigingen die plaatsvinden in de webwinkels in Nederland.

8.3.      Op basis van de productstatus wordt een korting gegeven bovenop de gevonden internetprijs van een derde aanbieder.

8.4.      Wanneer er voor een artikel geen laagste internetprijs gevonden kon worden door Retourplaza bij een derde aanbieder wordt de prijs door Retourplaza vastgesteld.

  

Artikel 9.         Levering

9.1.      Indien de eerste leverpoging niet kan worden volbracht en verwijtbaar is aan de Koper, zullen de kosten voor een tweede leverpoging worden doorberekend aan de Koper. 1-mans bezorging = 43,50 incl. btw. 2-mans bezorging = 67,70 incl. btw.